TESTAMENTTI JA PERINTÖ ESPANJASSA

Testamentti

Testamentin teko Espanjassa ei ole pakollista, mutta yleensä se helpottaa huomattavasti perinnönsiirron toimenpiteitä. Pienellä suunnittelulla ja valmistautumisella voi säästää perijöiden vaivaa ja kustannuksia tulevaisuudessa.

Testamentilla voi määrätä kenelle Espanjassa sijaitseva omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen ja siihen voi lisätä sijaisperijäpykäliä siltä varalta, että ensisijaiseksi perijäksi nimetty henkilö on jo kuollut siinä vaiheessa, kun perintö tulee ajankohtaiseksi.

Ennen perinnönsiirtoa, jos vainaja oli naimisissa eikä hänellä ollut avioehtoa, ensin tulee suorittaa ositus puolisoiden kesken. Leski pitää oman puoliskonsa omaisuudesta, ja perintö joka tulee jaettavaksi on vainajan puolisko osituksen jälkeen.

Jos testamenttia ei ole tehty, perintöjärjestys määräytyy vainajan asuinpaikan mukaan.

Ilman testamenttia Suomessa asuvan kansalaisen perintöjärjestys on seuraava: jos on rintaperillisiä eli lapsia, omaisuus siirtyy heille samansuuruisin osin. Jos joku lapsista on kuollut (tai kykenemätön tai kieltäytyy ottamasta perinnön vastaan), hänen osuutensa menee hänen jälkeläisilleen. Vain jos lapsia ei ole, perintö siirtyy puolisolle. Rintaperillisten lakiosa on puolet perinnöstä, eli vaikka tekisi testamentin, jonka nojalla määrää kaiken puolisolle, rintaperilliset voivat vaatia puolikastaan perinnöstä. Lopuksi, on tärkeää huomata, että avopuolisolla ei ole oikeutta perintöön mikäli testamenttia ei ole.

Espanjassa perintöjärjestys määräytyy siten, että omistusoikeus menee kokonaan lapsille ja puoliso saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden kolmasosaan perinnöstä ja joka tapauksessa pariskunnan vakituiseen asuntoon. Täällä rintaperillisten lakiosa on kaksi kolmasosaa omaisuudesta.

Testamentilla voi muuttaa lakisääteistä perimisjärjestystä. Olemme huomanneet, että käytännöllisyyden vuoksi voi olla parempi määrätä yksi henkilö perimään Espanjan asunnon (jos omaisuutta on enemmän), että vältyttäisiin tilanteilta, joissa kiinteistöllä on hyvin monta omistajaa. Nämä yhteisomistustilanteet hankaloittavat käytännön toimia kuten perinnön vastaanottoa, hallintaa, juoksevien kulujen ja verojen maksua, sekä mahdollista tulevaa myyntiä, koska Espanjassa on kaikkien oltava paikalla notaarilla tai valtuutettava joku muu notaarivaltakirjalla edustamaan itseään.

Yleisin suomalaisten pariskuntien, joilla on yhteiset lapset, testamentti onkin keskinäinen testamentti, jonka nojalla perintö määrätään puolisolle ja vasta molempien kuoltua lapsille samansuuruisin osin. Testamentilla voi myös määrätä, että lasten lakiosa maksetaan Suomessa sijaitsevalla omaisuudella, mikäli sitä vaativat ensimmäisen vanhemmista kuoltua. Tämä mahdollistaa esimerkiksi Espanjan asunnon kirjaamisen kokonaan lesken nimiin, vaikka rintaperillisiä olisi, ja helpottaa siten lesken valintoja puolison kuoleman jälkeen, koska ainoana omistajana ei tarvita toisten allekirjoituksia asunnon myyntiin tms.

Lainvalinta

Testamentilla voi myös määrätä minkä valtion lainsäädäntöä perintöön sovelletaan; vakituisen asuinmaan lainsäädäntöä  vai oman kansalaisuuden mukaista perintökaarta. EU-perintöasetuksen vuonna 2015 tuoman muutoksen myötä, sovelletaan aina asuinmaan lainsäädäntöä mikäli testamentissa ei ole muuta määrätty. Tämä nimenomainen lakivalinta on nykyään hyvä sisällyttää kaikkiin testamentteihin – myös Suomessa tehtävään – ja esimerkiksi avioehtosopimuksiin, jotta perijöiden ei tarvitse kuluttaa aikaa asuinvaltioselvityksiin ja –todistuksiin sovellettavan lainsäädännön määrittämistä varten.

Espanjaan muuttaneen suomalaisen on yleensä suositeltavaa valita Suomen laki, etenkin jos omaisuutta on Suomessakin ja jos perijät asuvat Suomessa, jotta perukirjaa varten ei tarvitsisi selvittää Espanjan lain määräyksiä.

 

Miten testamentti tehdään

Testamentti allekirjoitetaan Espanjassa henkilökohtaisesti notaaritoimistossa. Jos espanja ei ole testamentintekijän äidinkieli, se laaditaan kaksikielisenä (espanjaksi ja äidinkielellä). Espanjassa testamentin alkuperäiskappaletta säilytetään notaarin arkistoissa, mutta siitä lähetetään tieto Oikeusministeriön viimeisten tahtojen rekisteriin “Registro central de actos de última voluntad”, josta saadaan tietoa henkilön kuoltua hänen viimeisestä testamentistaan. Testamentintekijälle jää näin vain notaaritoimiston leimaama kopio testamentista itselleen.

Espanjassa testamentti on aina henkilökohtainen, täällä lainsäädäntö ei salli ns. keskinäistä testamenttia, jonka puolisot allekirjoittavat yhdessä. Pariskunta voi toki tehdä omat testamentit, joissa määräävät toisensa ensisijaisiksi perijöiksi.

Espanjassa testamentti allekirjoitetaan notaarin edessä, joten Suomessa yksityisten todistajien läsnäollessa tehty testamentti ei ole täällä suoraan pätevä. Mikäli espanjalaista testamenttia ei ole, Suomesta tarvitaan myös perukirja tai muu asiakirja joka todistaa perintöoikeuden ja mm. virkatodistukset virallisesti käännätettyinä. Asiakirjojen saannissa voi kestää kauan, mistä voi koitua korko- ja sanktiomaksuja perintöveroon. Testamentin teolla voi säästää melkoisesti perijöiden kustannuksia.

Testamentin sisältö

Yleisimmin suomalaiset tekevät Espanjassa niinkutsutun “avoimen testamentin” koskien Espanjassa sijaitsevaa omaisuutta. Tämä tarkoittaa, että testamentti käsittää kaiken omaisuuden, mitä testamentintekijällä on Espanjassa kuolinhetkellään: kiinteistöt, pankkitilit, ajoneuvo Espanjan rekisterissä, sijoituksia, osakkeita, vakuutuskorvauksia…

Testamentin voi tehdä myös niin, että se käsittää kaiken omaisuuden riippumatta sen sijainnista. Halutessaan voi tehdä erityismääräyksiä, määräämällä esimerkiksi tietyn omaisuuden menevän yhdelle perijöistä. Espanjassa ei kuitenkaan voi määrätä testamentissaan, mitä omaisuudelle tapahtuu perijän kuoltua: esim. ensin minut perii puoliso, ja hänen kuoltuaan minulta peritty omaisuus on menevä sille ja sille henkilölle.. Täällä katsotaan, että perinnönsiirrossa omaisuus siirtyy perijälle täysin oikeuksin, ja hänellä on vapaus määrätä kyseisestä omaisuudesta omassa testamentissaan, tai esimerkiksi myydä peritty omaisuus ilman rajoituksia.

Testamentissa voi myös määrätä, että perijöiden nykyisillä tai tulevilla puolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.

Perinnönsiirto Espanjassa

Espanjassa sijaitseva omaisuus tulee siirtää perijöiden nimiin Espanjan lakia ja muotoseikkoja noudattaen. Tästä perinnöstä täytyy aina tehdä perintöveroilmoitus Espanjassa.

Espanjassa omaisuuden siirto perijöiden nimiin vaatii asiakirjan, joka allekirjoitetaan julkisen notaarin toimistossa. Tätä varten on hankittava virallisia todistuksia sekä Espanjasta että kotimaasta.

Omaisen menetys saattaa jo sinällään koetella voimia, siinä tilanteessa voi tuntua vaikealta keskittyä Espanjan asiakirjavaatimuksiin perintöön liittyen.

Perijöiden määrittämiseksi tulee ensin tarkistaa oliko vainajalla testamenttia Espanjassa tai muualla. Mikäli testamenttia ei ole, tarvitaan virkatodistus tai sukuselvityksiä ja perijät määritellään lain mukaan. Mikäli testamenttia ei ole tai siinä ei ole toisin määrätty, sovelletaan vainajan vakituisen asuinpaikan lainsäädäntöä. Espanjan perintökaari on erilainen kuin esim. Suomen, täällä rintaperillisten lakiosa on 2/3.

Lisäksi tulee tutkia omaisuus kiinteistörekisteristä ja pankeista sekä saada näistä viralliset todistukset. Omaisuuden arvo on määriteltävä paikallisten kriteerien mukaan. NIE-numero eli Espanjan vero- ja tunnusnumero ulkomaalaisille perilliselle on pakollinen, ennen kuin perintöä voidaan siirtää heidän nimiinsä.

Kun kaikki asiakirjat ovat koossa ja tarvittaessa käännetty virallisesti espanjaksi, voidaan perinnönsiirtoasiakirja allekirjoittaa notaarilla. Kaikkien perijöiden täytyy allekirjoittaa asiakirja notaaritoimistossa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuna.

Perinnönsiirrosta tulee tehdä tarvittavat veroilmoitukset (perintövero ja plusvalía-vero) sekä rekisteröidä uudet omistajat vaadittaville tahoille.

Perijöiden tulee myös muuttaa mm. sähkö- ja vesisopimukset, kiinteistövero ja jätemaksut, yhtiövastikkeet ja kotivakuutus nimiinsä ja halutessaan sopia ne suoraveloitukseen.

Nämä mainitut toimenpiteet voi hoitaa henkilökohtaisesti Espanjassa, tai yleisimmin perijät voivat antaa toimeksiannon ja valtakirjan asioiden hoitoon laki- tai asiointitoimistolle. Valtakirjan voi allekirjoittaa notaarilla joko Espanjassa tai kaksikielisenä esim. Suomessa. Tällaiseen valtakirjaan voi halutessaan sisällyttää myös valtuudet mahdolliseen kiinteistön myyntiin ja varojen kotiuttamiseen kotimaahan.

Perintövero

Espanjasta perittävästä omaisuudesta on myös ulkomaalaisten maksettava veroa. Espanjan kansallista ja/tai

aluekohtaista perintöverolakia sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa vainaja ja/tai perijät eivät asu Espanjassa.

Perintöveroprosentti on progressiivinen 7,65% – 34%. Perintöveron määrä riippuu useasta tekijästä:

– perijän sukulaisuussuhde vainajaan (lähisukulaisille ja puolisolle on verovapautuksia)

– perittävän omaisuuden arvo

– huomioonotettavat ennakkoperinnöt tai lahjat

– perijän varakkuus

Perintöverossa lähisukulaisilla on verovapaa osuus, joka vaihtelee alueittain. Esimerkiksi Valencian autonomisella alueella jälkeläiset, puoliso ja vanhemmat voivat periä verovapaasti 100.000 euroa henkilöä kohden.

Espanjassa perinnönsiirron veroilmoitukset tulee toimittaa kuuden kuukauden sisällä kuolemasta. Tähän voi kuitenkin tarvittaessa anoa toiset 6 kk lykkäystä (lykkäysanomus on tehtävä ensimmäisen 5 kk aikana). Myöhässä jätettyihin veroilmoituksiin lisätään 5% – 20 %:n myöhästymiskorot.

Plusvalia-vero

“Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana” eli ns. Plusvalía-vero on kunnallinen maan arvonnousuvero, joka peritään kiinteistöjen myynnissä, lahjoituksessa tai perinnössä.

Vero määräytyy kiinteistön maan verotusarvon ja omistusajan perusteella (mitä pidempään kiinteistön on omistanut, sitä korkeampi vero).  Veron suuruus vaihtelee kunnittain. Maksuaika on 30 päivää myynnistä tai omaisuudensiirrosta, perintötapauksessa 6 kk kuolemasta.

Verojen lisäksi perinnönsiirtoon Espanjassa liittyy muita kuluja, kuten notaari- ja rekisterikulut, asianajajan tai asianhoitajan lasku, todistusmaksuja, viralliset käännökset, jne.

 

 

Monna Laakso-Sáez

Asianajaja ja veroneuvoja

www.aniorte-laakso.com

karoliina

Written by

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *